Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate de SC RAMIT IMPORT EXPORT SRL, CUI RO3404453, J32/354/1993, având sediul social în Sibiu, Strada Râului, numărul 33 iar persoana desemnată cu acest proces în cadrul companiei noastre este doamna administrator Dorina Sădean.

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, vă aducem la cunoștință acest document pentru a vă detalia când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora și cum le stocăm în condiții de siguranță.

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa Bulevardul Mihai Viteazu, Nr. 5, Sibiu , telefon 0269 211 121, persoana desemnata cu îndeplinirea procedurilor privind protecția datelor cu caracter personal fiind: Dorina Sădean.

1. Vă prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri strict determinate.

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul (de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului).

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook, Google, Yahoo sau altele asemenea, societatea va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail și numărul de telefon.

De asemenea, vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

- pentru administrarea site-ului;

- în situațiile în care prelucrarea este necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități obținute ca urmare a participării la diverse campanii promoționale, concursuri sau tombole organizate de societate prin intermediul site-ului;

- pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul acestuia;

- pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

- pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, de informări (newsletter) asupra noutăților editoriale sau evenimentelor (lansări, târguri, etc.) și de mesaje publicitare informative (referitoare la promoții, reduceri, etc.), prin intermediul site-ului.

- pentru soluționarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site;

 - în scopul respectării normelor, reglementărilor legale, codurilor de conduită sau ghidurilor aplicabile sau în vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente (inclusiv, dar fără a ne limita la, autoritățile fiscale și judiciare).

În plus, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, precum:

- prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea de bani sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;

- în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la, redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;

- cooperarea cu autoritățile publice;

- gestionarea și pregătirea rapoartelor interne, solicitarea de feedback sau participarea la sondaje, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice sau în alte scopuri, astfel încât să ne putem stabili produsele, să înțelegem comportamentul clienților, preferințele și tendințele pieței și pentru a revizui, dezvolta și îmbunătăți calitatea produselor noastre.

2. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt divulgate altor terțe părți

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către terți, incluzând partenerii noștri, de exemplu, către:

- alte părți contractante și băncile acestora, în legătură cu orice tip de transfer de fonduri;

- furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți;

- compania de cercetare CELSO Data Science, care va colecta informațiile în mod anonim (fără datele de contact) în vederea antrenării sistemelor bazate pe machine learning folosite la automatizarea proceselor de marketing pentru toate proprietățile acestei companii;

- consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;

- autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru a ne conforma reglementărilor aplicabile.

3. Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

- dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

- dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

- dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

- dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

- dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului/comenzii plasate de dvs. sau este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

- prin poștă, la adresa din Sibiu, Bulevardul Mihai Viteazu, Nr. 5

- prin email, la adresa: [email protected]

Nu facem o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

4. Perioada de păstrare

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară realizării scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina societatii (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonului ”ștergere cont” din secțiunea ”Informațiile contului meu”, (OBS! Dacă această opțiune nu există sau are altă denumire, vă rog să modificați texul marcat cu roșu) societatea va interpreta această acțiune ca fiind opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite astfel de e-mailuri. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 4 de mai sus.

În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

5. Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Cu toate acestea, sunteți responsabil/ă pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, username, parole, etc.) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale Site-ului.

Wishlist

Momentan nu ai produse în wishlist

favorite_border 0